Je to manželská zmluva, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané na dobro manželov, na plodenie a výchovu detí. Je to sviatosť, v ktorej dve osoby rôzneho pohlavia, spôsobilé pre manželstvo, vstupujú slobodne do nerozlučiteľného zväzku a dostávajú milosť na plnenie povinností tohto stavu.
Manželstvo má božský pôvod. Neustanovil ho človek, ale Boh. Hlavnými účastníkmi manželskej zmluvy sú muž a žena, pokrstení a slobodní, rozhodnutí uzavrieť manželstvo, ktorí slobodne vyjadria svoj súhlas. Byť slobodní znamená: nepodliehať prinúteniu a nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona (KKC § 1625). Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi za nevyhnutný prvok manželstva. Ak súhlas chýba, manželstvo nejestvuje (KKC § 1626).
Formou sviatosti je vzájomné akceptovanie (prijatie) manželského súhlasu pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami. Manželstvo je jedinou sviatosťou, kde tí, ktorí prijímajú sviatosť navzájom si ju aj vysluhujú. Je to z dôvodu, že podstatou sviatosti manželstva je výlučne manželská zmluva (vzájomný sľub). Jeden vysluhuje sviatosť druhému, kým druhý ju svojím súhlasom prijíma.

Za prirodzené manželstvo sa považuje aj manželstvo nepokrstených alebo pokrsteného s nepokrsteným. V mnohých krajinách sa veľmi často vyskytujú prípady miešaného manželstva (medzi katolíkom a pokrsteným nekatolíkom). Podľa práva platného v Latinskej Cirkvi aj vo východných cirkvách miešané manželstvo, aby bolo dovolené, potrebuje výslovné povolenie cirkevnej vrchnosti. V prípade rozdielnosti kultu sa pre platnosť manželstva vyžaduje výslovný dišpenz od prekážky. Toto povolenie predpokladá, že sa obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva, ako aj to, že katolícka stránka potvrdí záväzky, s ktorými treba oboznámiť aj nekatolícku stránku - zachovať svoju vieru a zabezpečiť krst a výchovu detí v Katolíckej cirkvi (KKC § 1635).

Podstatné ciele manželstva:

   1. Spoločné dobro manželov - opätovať lásku milovanej osobe. "A už nie        sú dvaja, ale jedno telo."

    2. Plodenie a výchova detí - utvorenie rodiny

Podstatné vlastnosti manželstva:

   1. Nerozlučiteľnosť - Ježiš Kristus v evanjeliu vyhlasuje nerozlučiteľnosť bez akýchkoľvek podmienok a výnimiek „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ Manželský zväzok je celoživotné spoločenstvo muža a ženy.

    2. Jednota - je vlastnosťou, ktorá spočíva v jednoženstve a v jednomužstve. Ide tu vlastne o manželskú vernosť. Vernosť a jednotu si vyžaduje aj dobro  detí, ktoré sú jedným zo základných cieľov manželstva. Jednotnosť manželstva má základ v tom, že zobrazuje spojenie Krista s Cirkvou.

Podmienky platnosti udelenia a prijatia sviatosti manželstva:

- obidvaja sú pokrstení (alebo aspoň jeden)

- majú úmysel manželský súhlas vysloviť a prijať

- nemajú rozlučujúce manželské prekážky

- zachovajú Cirkvou predpísanú formu (kňaz a dvaja svedkovia)

- k hodnému prijatiu sviatosti manželstva sa vyžaduje sviatosť zmierenia.

V našej farnosti sviatosť manželstva prebieha vždy po dohovore so snúbencami. Preto je potrebné aby snúbenci osobne aspoň tri mesiace pred sobášom prišli na farský úrad, aby bol dostatok času na vybavenie všetkých potrebných záležitosti (predmanželské náuky, prípadne povolenie z biskupského úradu a pod....). Snúbenci môžu prísť už s vypĺnenou sobášnou zápisnicou z matričného úradu.