Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obeta Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.) Eucharistiu má človek prijať aspoň raz do roka. 

Na sväté prijímanie môže ísť ten, kto má čisté srdce – bez ťaž­kého hriechu, zachoval eucharistický pôst (aspoň hodinu pred prijímaním nič nejesť ani nepiť okrem vody, lieky nerušia pôst) a má dobrý úmysel – pristupuje s vierou a z lásky.

Na sväté prijímanie máme ísť čím častejšie, aspoň každú ne­deľu. Spravidla prijímame iba jedenkrát za deň. Dva razy v ten istý deň môžeme prijímať, keď sme druhý raz na celej svätej omši. Druhé sväté prijímanie v ten istý deň nie je pre väčšiu nábožnosť, ale pre utváranie jednoty so spoločenstvom veriacich.

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka základnej školy, ktoré navštevujú náboženskú výchovu a absolvovali ročnú prípravu.