Vďaka krstu majú všetci veriaci účasť na Kristovom kňazstve. Táto účasť sa volá „spoločné kňazstvo veriacich“. Celá Cirkev je kňazským ľudom. Na jeho základe       a v jeho službe jestvuje aj iná účasť na Kristovom poslaní, služobné kňazstvo, je to účasť služby udelenej sviatosťou posvätného stavu, ktorej úlohou je slúžiť v mene   a v osobe Krista, Hlavy, v spoločenstve. Kňazi, vyvolení spomedzi ľudí a ustanovení za zástupcov ľudí pred Bohom, aby prinášali dary a obety za hriechy, nažívajú        s ostatnými ľuďmi ako s bratmi.

Už od začiatku sa posvätná služba udeľovala a vykonávala v troch stupňoch: diakon, kňaz, biskup.

Všetky tri vysviacky, teda biskupa, kňaza a diakona majú rovnaký priebeh. Slávia sa v rámci liturgie Eucharistie. Udeľovať sviatosť posvätného stavu v jeho troch stupňoch patrí biskupom.

Sviatosť posvätného stavu sa udeľuje vkladaním rúk na hlavu svätenca a po ňom nasledujúcou slávnostnou konsekračnou modlitbou, ktorou sa vyprosujú od Boha vyliatie Ducha Svätého a jeho darov potrebných na jeho službu.