Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom

 Školská 410

072 14 Pavlovce nad Uhom

 

Arcidiecézna charita Košice, okrem mnohých iných projektov, má zriadené aj v našej farnosti komunitné centrum, ktoré naplno podporuje finančne aj rôznymi inými formami. Touto cestou sa chceme poďakovať charite za ich podporu nášho komunitného centra, ktoré slúži všetkým občanom našej obce bez ohľadu na vierovyznanie.

 
 

FOTOALBUM:

www.rajce.net/a12414483

 

 

Pracovníci: Mgr. Klaudia Serenčková

            

Cieľová skupina

Deti a mládež zo znevýhodneného prostredia, mnohoproblémové rodiny, rodiny s väčším počtom detí, mladé rodiny, dlhodobo nezamestnaní, poberatelia dávky v HN, pod hranicou chudoby, seniori, klienti s postihnutím, ostatní občania obce, ohrození sociálnym vylúčením.

 

Vykonávané aktivity:  

Komunitné centrum okrem individuálnej práce s klientom a poskytovania sociálneho poradenstva, pripravuje svojím klientom a širokému okoliu priestor na sebarealizáciu, voľno časové aktivity a vzdelávanie. Aktívne pracujeme so skupinou detí zo znevýhodneného prostredia v predškolskom veku, ktoré sa majú problém adaptovať v MŠ, v rámci predškolského klubu. Zameriavame sa aj na nízko prahové aktivity, efektívne trávenie voľného času detí zo ZŠ a ŠZŠ, krúžkovú činnosť, doučovanie, športové aktivity... Pripravujeme preventívne programy na rôzne témy, ako je ústna hygiena, šikanovanie, slušné správanie, obchodovanie s ľuďmi, prevencia pred zneužívaním na internete, príprava na rodičovstvo, závislosti, AIDS a mnohé iné. Pracujeme so skupinou detí z rizikového prostredia. Stretávame sa pravidelne so skupinou seniorov, vždy pri inej téme. Centrum si vychováva vlastných dobrovoľníkov a zapája ich do činnosti KC.              

V rámci realizácie komunitných aktivít sme pripravovali akcie ako súťaž Miss bábika, Prezentácia KC na dni otvorených dverí v ZŠ, beseda s deťmi v 4. ročníku o slušnom správaní, prednáška o HIV, Stretnutie s učiteľmi, Mini bazár... Okrem programov, ktoré pripravujeme v rámci KC, sa zapájame aj do spoločných aktivít, ktoré realizuje farský úrad. V mesiacoch november a december sme v centre piekli vianočné oblátky, ktorých sa upieklo vyše 8000.

Naše programy sú zamerané na všetky cieľové skupiny a snažíme sa o prepájanie skupín, ale aj Rómov a ostatných občanov.

 

Popis situácie pred realizáciou projektu: 

V obci sa vyskytovalo mnoho rodín, ktoré mali problém so začlenením do spoločnosti, nezapájali sa do diania v obci a niektorí jednotlivci sa ťažko prispôsobovali súčasnej dobe. Vysoká nezamestnanosť, kriminalita a ťažká ekonomická situácia rodín viedla stále k väčšej izolácií.

 

Súčasný stav: 

Komunita, ale aj celá široká verejnosť vníma  veľmi priaznivo vznik Komunitného centra. Vidia ho  ako priestor pre svoj rozvoj a zmenu životného štýlu. Rodičia si začali uvedomovať potrebu vzdelania pre svoje deti a aktívne ich zapájajú do aktivít. Pozitívne vnímajú aj to, že sa priamo môžu zúčastniť realizovaných činností. Majú dôveru v pracovníkov centra, ktorí rešpektujú ich kultúru a spôsob života, preto sa neboja zveriť aj s ostatnými problémami, ktoré spoločne riešime. Našich klientov usmerňujeme  pri nakladaní s financiami, komunikujeme s exekútormi, poskytujeme im duchovnú podporu, usmerňujeme ich vo vzťahoch a výchove. Ohlas na našu prácu je veľmi pozitívny a spolupráca s inštitúciami je nadštandardná.

Našu činnosť plánujeme dlhodobo. Okrem pravidelnej činnosti a poradenstva máme do júna 2016 naplánované aktivity ako preventívne programy, besedy o drogovej závislosti, stretnutie s deťmi z MŠ, prednášky k finančnej gramotnosti, spoločné stretnutia k problémom staršieho veku a mnohé iné.

K dnešnému dňu evidujeme 101 stálych klientov, niekoľko desiatok jedno rázových klientov, 98 detí. Celkom sa nám podarilo k dnešnému dňu / 19.1.2016/ zrealizovať 184 skupinových aktivít a 14 komunitných aktivít. Naším cieľom je pomáhať naším klientom k zlepšeniu ich života cez poradenstvo a vytvorenie priestoru pre aktivity všetkého druhu.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám aktívne pomáhajú naše ciele naplniť. Najväčšia vďaka patrí  farskému úradu, obecnému úradu a dobrovoľníkom, za nezištnú pomoc.

.