Sviatosť birmovania je potrebné prijať na dovŕšenie krstnej milosti. Pokrstený dostávajú dary Ducha Svätého, stávajú sa dospelými kresťanmi a sú povinný svojím životom a skutkami šíriť a brániť vieru. Podstatným obradom birmovania je pomazanie pokrsteného človeka svätou krizmou na čele, ktorú svätí biskup na Zelený štvrtok. Pri pomazaní biskup hovorí: „Prijmi znak daru Ducha Svätého“, pričom kandidát odpovedá „Amen“. Birmovaný môže byť každý, kto je pokrstený, dosiahol vek užívania rozumu, vie vyznať vieru, je vyspovedaný a pripravený stať sa dospelým kresťanom. Sviatosť birmovania udeľuje v latinskej Cirkvi biskup. Ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, môže mu birmovanie udeliť ktorýkoľvek kňaz. Birmovanie, takisto ako krst, vtláča do duše nezmazateľnú pečať.  Birmovanie možno prijať len raz za život. Birmovanca sprevádza birmovný rodič, ktorý pri obrade birmovania drží pravú ruku na pravom pleci svojho birmovného dieťaťa. 

   Podmienky pre birmovného rodiča:

·  vek 16 rokov

·  pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a birmovanie

·  ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (birmovnými rodičmi nemôžu byť napr. rozvedení, ani takí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch)

·  nesmie to byť rodič birmovanca

V našej farnosti sa sviatosť birmovania vysluhuje po dvojročnej príprave birmovancov.